e-Devletin Amaçları ve e-Devlet Uygulamaları

15.06.2017
• Teknoloji • Internet • Devlet
e-devletin amaçları

e-Devlet Uygulamaları ve Tarafları

e-Devlet uygulamalarının tarafları; kamu kurumları, devlet memurları, iş dünyası ve vatandaşlardır ve aktörler arası iletişimi farklı düzeylerde sağlayacak e-devlet uygulamaları mevcuttur. Kamu kurumlarının birbirleri ile olan iletişimi G2G e-devlet uygulamaları; kendi çalışanları ile olan iletişimi G2O e-devlet uygulamaları; iş dünyası ile olan iletişimi G2B e-devlet uygulamaları ve vatandaşlarla olan ilişkileri G2C e-devlet uygulamaları ile sağlanmaktadır. Vatandaşların ve iş dünyasının kendi içinde iletişimlerini sağlayan C2C ve B2B düzeyindeki e-devlet uygulamalarında ise temel hedef, devletin aracı rolü oynamasıdır. Öte yandan, vatandaşın yardım talep etmesi ya da iş dünyasından gelecek bir devlet koruması talebi, C2G ve B2G düzeyindeki e-devlet uygulamaları ile çözülürken; ihtiyaç ve dolayısıyla talebin vatandaş veya iş dünyasından gelmesi esastır. Buna karşın, e-oylama sistemi ya da ithalat sürecinde e-beyanname doldurma amaçlı e-devlet uygulamaları, G2C ve G2B düzeyindedir ve devletin bu hizmetleri, bireysel talep olmaksızın sunması esastır.


e-Devletin Amaçları Nelerdir?

Kamu hizmetlerinin paydaşları olan vatandaş, iş dünyası, özel sektör örgütleri ve kamu kurumlarının, sağlık, eğitim, adalet, yerel yönetim hizmetleri başta olmak üzerek tüm hizmetlere zamanında, az maliyetle, eşit ve standart bir kalite düzeyinde erişimini sağlayan “e-devlet”in amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

1-Kamu kurumlarının şeffaflığını artırmak

2-Kamu alımlarında etkinliği artırmak ve tasarrufu arttırmak

3-Kamu sektöründe verimlilik ve etkinliği sağlamak

4-Ülkenin rekabet gücüne katkı vermek

5-Vatandaşa sunulan hizmetleri geliştirmek

6-Hukuk sistemini sağlamlaştırmak

7-Manual ortamda yürütülen iş ve işlemleri kontrol altına almak

8-Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak

9-Doğru sektörlerin etkin şekilde desteklenmesini sağlamak

10-Kamu hizmetlerini, 7 Gün 24 saat esasıyla kesintisiz olarak sağlayabilmek

11-Toplumsal ve ekonomik fayda elde etme konusunda toplumun geri kalmış olan kesimlerinin hayat standartlarını iyileştirmek

12-Kamuda “yönetişim” anlayışını geliştirmek

13-Vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak

14-İş ve sanayi sektörüne daha iyi ve yenilikçi hizmet sunmak

15-Bilginin güç olduğu günümüz dünyasında, topluma daha fazla bilgiyi zamanında ve doğru şekilde sunmak

16-Fakir kesimlerin güçlendirilmesini sağlamak

17-e-Devlet kapısı” veya “e-devlet portalı” yoluyla kamu hizmetlerine daha kolay, hızlı ve rahat erişim imkânı sunmak

18-Kamu yönetiminde kırtasiyeciliği azaltmak

19-Vatandaşın gözünde bürokrasinin “hantal devlet”, “bügün git, yarın gel” ya da “kırtasiyecilik” gibi olumsuz imajını silmek

20-Vatandaşın devlete ve kamu hizmetlerine olan güveninin arttırmak

21-Vatandaş ile devlet arasındaki aracıları kaldırmak ve en kısa zamanda hizmet almasını sağlamak

22-Vatandaş ile devletin iletişimini güçlendirmek

23-Kamu hizmetlerinde eşgüdüm ve tutarlılık sağlayarak her bir vatandaşın hizmetleri aynı kalite, süre ve maliyette alabilmesini mümkün kılmak

24-Sağlık, eğitim gibi alanlarda daha etkin çıktılar elde etmek

25-Devletin gelir kayıplarını azaltmak

26-Kamu hizmetlerini mekan unsurundan soyutlamak

27-Kamu kurumları arasında işbilrliğini arttırmak ve birlikte çalışma esaslarını geliştirmek

28-Devletin e-devlet stratejilerinin tüm kamuyu kapsayacak şekilde global ölçekli hazırlanarak tüm kamuda aynı anlayışla dijital dönünüşümü mümkün kılmak