e-Devlet Nedir? e-Devletin Unsurları Nelerdir?

13.06.2017
• Teknoloji • Nedir • Internet • Devlet
e-devlet nedir?

Dijital Dönüşüm ve Kamu Yönetimi

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile başlayan ve hızı giderek artan teknoloji devrimi, insan hayatında çok köklü değişiklikler yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Hayatın her alanında gelenekselliğin yerini yenilikçiliğe bıraktığı teknoloji ve bilgi çağının koşul ve kuralları; toplumları, örgütleri ve en önemlisi de devletleri bu süreçle beraber dönüştürmüştür.

Eskiden beri statükonun temsilcisi konumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; vatandaşlara, en doğru bilgiyi, hızla ve en düşük maliyette, beklenen kalitede ve sıfır hatayla ulaştırabildikleri ölçüde başarılı kabul edilmektedirler. Örneğin, bir istatistik kurumunun sanayi üretimi verileri 12 dakika gecikmeli olarak açıklamasının bir haber niteliği taşıması oldukça normal kabul edilmektedir. İşte bu süreçte, kamu yönetimin gerekleri uygun olarak tüm paydaşlarının beklentilerine cevap verebilecek kamu hizmetlerini sunmak isteyen kamu kurumları, sağlam bir bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısına sahip olmak ve yenilikçi bir e-devlet stratejisi ile bu kaynaklarını kullanmak durumundadır.


e-Devletin Tanımı

1990’lı Yıllarda internetle tanışan toplumların güçlü beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ve temel olarak birey ve toplumların devletle olan ilişkilerini internet altyapısı kullanılarak yönetmek arayışından e-devlet kavramı ortaya çıkmıştır. e-Devlet (e-government) kavramı hakkında birçok farklı tanım bulunmaktadır.

ABD e-Devlet Kanununa göre e-devlet; web tabanlı uygulamalar, bilgi teknolojileri ve bunları kullanacak iş süreçleri kullanılarak; kamusal bilgi ve hizmetlerin halka, organizasyonlar ya da diğer kamu kurumlarına ulaştırılması ve kamusal işlevlerin verimlik, ekonomik, etkinlik ve kalite açısından geliştirilmesinin veya dönüşümünün sağlanmasıdır.

Avrupa Komisyonunun yaptığı tanımlamaya göre, kamu politikalarını güçlendirmek ve demokrasi süreçleri ile kamu hizmetlerini geliştirmek amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kurumsal değişim ve yeni beceriler ile birlikte kullanılmasıdır.

2009 yılında yayımlanan “e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağına” göre e-devlet; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak; devletin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını, kamu hizmetlerinin sunulmasını ve bireyler ile tüzel kişilerin kamu yönetimine etkin katılımının sağlanmasını ifade eder .

Sonuç olarak e-devlet; başta vatandaşlar olmak üzere bütün paydaşlara kamu hizmetlerini etkin ve sürekli bir şekilde sunmak, yönetsel süreçleri basitleştirmek ve hızlandırmak ve demokrasiyi güçlendirmek amacıyla kamu yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıdır.


e-Devletin Unsurları

Literatürdeki birbirine benzer tanımlar üzerinde bir değerlendirme yapılacak olursa e-devlet kavramı şu bileşenlerden oluşmaktadır:

*Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

*Kamusal hizmet sunumunu

*Değişim ve dönüşüm

*Yeni bilgi ve beceriler

*Paydaşlar ile daha etkin bir iletişim