Excel QUARTILE.INC  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce QUARTILE.INC formülünün Türkçe karışılığı DÖRTTEBİRLİK.DHL formülüdür.

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, dahil yüzde birlik değerler tabanında verir.

Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır. Örneğin, bir popülasyonda gelirlerin en yüksek yüzde 25'ini bulmak için DÖRTTEBİRLİK.DHL fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

DÖRTTEBİRLİK.DHL (QUARTILE.INC ) Formülü Kullanımı

 QUARTILE.DHL (dizi,dörttebir) 

DÖRTTEBİRLİK.DHL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Dörtte bir değerini bulmak istediğiniz bir dizi veya sayısal değer hücre aralığıdır.
  • Dörttebir - Girilmesi Zorunludur : Hangi değerin verileceğini belirtir.

Parametreler

Dörttebir değeri DÖRTTEBİRLİK.DHL sonucu
0En küçük değer
1İlk dörttebirlik (25. yüzdebirlik)
2Ortanca değer (50. yüzdebirlik)
3Üçüncü dörttebirlik (75. yüzdebirlik)
4En büyük değer

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, DÖRTTEBİRLİK.DHL fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Dörtte bir tamsayı değilse, burası değiştirilir.
  • Dörttebir < 0 veya dörttebir > 4 ise, DÖRTTEBİRLİK.DHL, #SAYI! hata değeri verir.
  • Dörttebir 0 (sıfır) , 2 ve 4'e eşitse, DÖRTTEBİRLİK.DHL sırasıyla MİN, ORTANCA ve MAK olarak aynı değeri verir.

Örnek

A
Veri
1
2
4
7
8
9
10
12
Formül Açıklama (Sonuç)
=DÖRTTEBİRLİK.DHL (A2:A9,1)Yukarıdaki verilerin ilk dörttebirliği (25. yüzdebirliği) (3,5)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft