Excel Uyumluluk Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Uyumluluk Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

BETADAĞ

BETADIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

2

BETATERS

BETAINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

3

BİNOMDAĞ

BINOMDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

4

KİKAREDAĞ

CHIDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

5

KİKARETERS

CHIINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

6

KİKARETEST

CHITEST

Uyumluluk Fonksiyonları

Bağımsızlık sınamalarını verir

7

BİRLEŞTİR

CONCATENATE

Uyumluluk Fonksiyonları

İki veya daha fazla metin dizesini tek bir dizede birleştirir

8

GÜVENİRLİK

CONFIDENCE

Uyumluluk Fonksiyonları

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

9

KOVARYANS

COVAR

Uyumluluk Fonksiyonları

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

10

KRİTİKBİNOM

CRITBINOM

Uyumluluk Fonksiyonları

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

11

ÜSTELDAĞ

EXPONDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Üstel dağılımı verir

12

FDAĞ

FDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

F olasılık dağılımını verir

13

FTERS

FINV

Uyumluluk Fonksiyonları

F olasılık dağılımının tersini verir

14

TABANAYUVARLA

FLOOR

Uyumluluk Fonksiyonları

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

15

TAHMİN

FORECAST

Uyumluluk Fonksiyonları

Var olan değerleri kullanarak sonraki bir değeri hesaplar veya tahmin eder.

16

FTEST

FTEST

Uyumluluk Fonksiyonları

F-test'in sonucunu verir

17

GAMADAĞ

GAMMADIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Gama dağılımını verir

18

GAMATERS

GAMMAINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

19

HİPERGEOMDAĞ

HYPGEOMDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Hipergeometrik dağılımı verir

20

LOGTERS

LOGINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Logaritmik normal kümülatif dağılımı işlevinin tersini verir

21

LOGNORMDAĞ

LOGNORMDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Birikimli lognormal dağılımını verir

22

ENÇOK_OLAN

MODE

Uyumluluk Fonksiyonları

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

23

NEGBİNOMDAĞ

NEGBINOMDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Negatif binom dağılımını verir

24

NORMDAĞ

NORMDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Normal birikimli dağılımı verir

25

NORMTERS

NORMINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

26

NORMSDAĞ

NORMSDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Standart normal birikimli dağılımı verir

27

NORMSTERS

NORMSINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

28

YÜZDEBİRLİK

PERCENTILE

Uyumluluk Fonksiyonları

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

29

YÜZDERANK

PERCENTRANK

Uyumluluk Fonksiyonları

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

30

POISSON

POISSON

Uyumluluk Fonksiyonları

Poisson dağılımını verir

31

DÖRTTEBİRLİK

QUARTILE

Uyumluluk Fonksiyonları

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

32

RANK

RANK

Uyumluluk Fonksiyonları

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

33

STDSAPMA

STDEV

Uyumluluk Fonksiyonları

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

34

STDSAPMAS

STDEVP

Uyumluluk Fonksiyonları

Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

35

TDAĞ

TDIST

Uyumluluk Fonksiyonları

Student t-dağılımını verir

36

TTERS

TINV

Uyumluluk Fonksiyonları

Student t-dağılımının tersini verir

37

TTEST

TTEST

Uyumluluk Fonksiyonları

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

38

VAR

VAR

Uyumluluk Fonksiyonları

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

39

VARS

VARP

Uyumluluk Fonksiyonları

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

40

WEIBULL

WEIBULL

Uyumluluk Fonksiyonları

Weibull dağılımını hesaplar

41

ZTEST

ZTEST

Uyumluluk Fonksiyonları

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar