İodiksanol Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

24.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda İodiksanol içeren ilaçların kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konular işlenmiştir.

İodiksanol Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

Kalp anjiografisi, serebral anjiografi (konvansiyonel ve. a. DSA), abdominal anjiografi, (I. a. DSA), ürografi, venografi, ve Bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmada yetişkinler için kullanılan röntgen kontras maddesi

İodiksanol Kimler Kullanmamalı

Belirgin tirotortikoz, geçmişte Visipaque'a karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olanlar.

İodiksanol Yan Etkileri

Aşağıda Vispaque kullanımında dahil olmak üzere radyografik uygulamalar ile bağlantılı olabilecek muhtemel yan etkiler bildirilmektedir.

İntravasküler kullanım: İyotlu maddelerin kullanımı ile bağlantılı istenmeyen yan etkiler hafiften normale doğru, geçici tabiatta ve iyonik kontrast medialara oranla non-iyoniklerle daha az sıktır. Ciddi reaksiyonlar veya ölüm sadece çok ender durumlarda söz konusudur. En sık rastlanan yan etki hafif bir sıcaklık veya soğuk hissidir.

periferal angiografide sıcaklık hissi sıktır; ağrı ise zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Abdıminal rahatsızlık/ağrı son derece nadirdir ve bulantı veya kusma gibi gastrointestinal reaksiyonlar nadir görülür. Aşırı duyarlılığın hafif belirtileri ciddi bir reaksiyonun ilk işaretleri olabilir.

Böyle durumda kontrast madde uygulaması hemen durdurulmalı ve eğer gerekliyse vasküler giriş ile spesifik tedavi uygulanmalıdır. Beta-Bloker ilaç kullanan hastalar vagal reaksiyonlar son derece ender durumlarda görülür. incelemeden yaklaşık 10 gün sonraya kadar ortaya çıkabilen ve salgı bezlerinibn şişmesi ve hassasiyeti ile kendini gösteren İyodizm, iyotlu Kontrast maddelerin son derece nadir bir komlikasyonudur. b İyotlu kontrast maddelerin kullanımından sonra S-Kreatinin seviyesinde geçici küçük bir artış görülebilir ancak bu klinik açıdan bir öneme haiz değildir.

Böbrek yetmeliği son derece nadirdir; bununla birlikta yüksek risk grubu hastalarda ölümde bildirilmiştir.

Korener, serebral veya renal arterlerde enjesiyon sonrasında geçici iskemi ile sonuçlanabilecek arteryel spazm görülebilir.

Nörolojik reaksiyonlar son derece nadirdir.

Bunlar başağrısı, baş dönmesi, nöbet tutulumu veya geçici motor veya hissi rahatsızlıklerı içermaktedir.

Çok ender durumlarda kontrast madde kan betyin bariyerini geçerek serebral kortekse geçebilir ve bu tomografide incelemeden sonraki günde dahi görülebilir.

Bu durum bazen geçici konfüzyon veya kortikal körlük ile ilişkili olabilir.

Aritmiler, depresyon, veya iskemi belirtilerinde kapsayan kardiak komlikasyonlar son derece nadirdir.

Hipertansiyon görülebilir.

Flebografi sonrası trombofebit veya tromboz çok nadirdir.

Çok az artralji vakalarda bildirilmiştir.

İodiksanol ile İlgili Bazı Uyarılar

Kontrast maddelerin genel kullanımları ile ilgilil özel önlemler: İyotlu, kontras maddelere ters bir reaksiyon riski çok önemsiz olarak kabul edilir.

Bununla birlikte iyotlu kontrast madde ciddi veya öldürücü reaksiyonları, anfilaktik reaksiyonları veya diğer hipersensitivite oluşumlarını harekete geçirebilir.

Ciddi bir reaksiyon oluşursa gerekli ilaçlar ve ekipmanla doğrudan doğruya tedaviye uygun olacak bir dizi tedbir önceden bu nedenle planlanmalıdır. Tüm röntgen işlemi süresince çabuk intravenöz girişi sağlayacak kanül veya kateter bulundurulması tavsiye edilir.

Non-iyonik kontrast maddelere oranla in-vitro antikoagülan aktivitesi daha azdır. Bu nedenle kişi vasküler kateterizasyon işlemini uygularken bunu göz önünde tutmalı ve anjiografik tekniğe çok tititz bir ihtimam göstermeli ve işleme bağlı tromboz ve embolizm riskini, en aza indirmek üzere kateteri sık sık fizyolojik salinle (gerekirse heparin katılarak) yıkamalıdır. Kontrast madde uygulamasından önce ve sonra uygun hidrasyon sağlanmalıdır. Bu özellikle multipl myelom, dibetes mellitus, böbrek disfonksiyonu olan hastalar yanında, yeni doğanlar, küçük çocuklar ve yaşlı hastalar için geçerlidir.

1 yaşından küçük çocuklar ve özellikle yeni doğanlar elektrolit rahatsızlıklarınave hemodinamik değişikliklere duyarlıdır. Ciddi kardiak hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda hemodinamik değişikliklere daha duyarlıdır. Ciddi kardiak hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda hemodinamik değişikliler veya aritmiler gelişebileceğinden bu hastalarda önlem alınmalıdır. Akut serebral patolojileri, tümörleri veya geçimişinde epilepsi hikayesi olanlar nöbetler için predispozandır; bu nedenle özel ihtimama gereklidir.

Alkolikler ve ilç bağımlılarında nöbetler ve nörolojikreaksiyonlar için daha yüksek bir risk gurubundadırlar. Kontrast media uygulamasını tekiben akut böbrek yetmezliğini önlemek için önceden böbrek yetmazliği ve diabetes mellitus gibi risk grubunda olan hastalarda özel ihtimam gereklidir.

Paraproteinemiileri (miyelomatöz ve Waldenström makroglobulinemia) olan hastalarada risk grubundadırlar. Önleyici tedbirler şunları kapsar: -Yüksek risk grubu hastaların tanımlanması -Uygun hidrasyon. Eğer gerekirse kontrast madde uygulamasından önce I. v infüzyon ile başlayarak kontrast madde böbreklerden tamamen temizlenene kadar devam edilmelidir.

- Kontrast madde tamamiyle temizlenene kadar nefrotoksik ilaçlar, oral kolesistografik janlar, arteriel klample, renal arterial angioplasti veya büyük cerrahi ameliyatlar gibi böbreğe ek yük getirecek durumlardan kaçınmak gerekir.

- Renal fonksiyonlar inceleme öncesi duruma dönene kadar tekarar bir kontrastlı incelemeden kaçınmak grekir.

Ciddi renal ve hepatik fonksiyon bozuklukları olan hastalarda kontrast madde klirensi anlamlı olarak gecikebileceğinden özel ihtimam gereklidir.

Hemodisliz gören hastalar radyolojik amaçlı olarak kontrast alabilirler ancak incelemeden hemen sonra dializ uygulanmalıdır. İyotlu kontrast media uygulaması Myastenia Gravis'in semptomlarını alevlendirebilir.

Girişimsel uygulamalara maruz kalan fagakromositamoz. hastalarına hipertansiyon krizlerini önlemek amacıyla profilaktik olarak alfa-blokerler verilmelidir.

Hipertiroidli hastalarda dikkatli olunmalıdır. Multinodüler guatrı olan hastalar iyotlu kontrast madde enjeksiyonunu takiben hipertirodizm geşlişmesi riskinde olabilirler. Yine kontrast madde alan premature infantlarda geçici hiptiroidism tetiklanmesi ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Visipaque'ın ekstravazasyonu bildirilmemiştir.

, bununla birlikte Visipaque'ın izotonik olması na bağlı olarak yüksek osmolaliteli kontrast medialardan daha az lokal ağrı ve ekstravasküler ödeme sebep olması muhtemldir.

Ekstravazasyon durumunda, rutin uygulama olarak etkilenen bölümümün yükseltilerek soğutulması önerilir.

Kompartman sendromu vakalrında cerrahi dekompresyon gerekli olabilir.

Gözleme süresi: Kontrast media verilmesinden sonra hasta en az 30 dakika süresince gözlem altında tutulmalıdır. , yan etkilerin büyük bir bölümü bu süre zarfında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte hipersensitivite reaksiyonları enjeksiyondan bir kaç saat veya günler sonrasında ortaya çıkabilir.

Çocuklar, gebelere, emzikliler, yaşlılar ve özel durumlar için uyarılar: Vısıpaque 'ın hamilelikte kullanımına ait emniyetit tesis edilmemiştir.

Deneysel hayvan çalışmalarının değerlendirilmesi, reprodüksiyon, embryo veya fetüsün gelişmesi, gebelik süresi, peri ve post natal gelişme konusunde direkt veya indirekt zararlı etkilere işaret etmez. hamilelik süresince mümkün olduğunca radyasyon ışınından kaçınmak gerektiğinden, kontrast madde ile olsun veya olmasın muhtemel riske karşı herhangi bir röntgen film tetkikinin faydaları dikkatle tartılmalıdır. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe ve faydası riskinden fazla olmadıkça ürün hamilelikte kullanılmamalıdır. İnsan sütüne salgılanma derecesinin küçük olduğu sanılıyorsada, bunun derecesi bilinmemektedir.

Uygulamadan evvel meme verilmesine ara verilmeli ve Vıspaque'ın uygulamasından sonra en az 24 saate kadar verilmesi tavsiye edilmemelidir.

. Makine ve araba kullanma üzerine bilinen bir etkisii yoktur.

İodiksanol Diğer İlaçlarla Etkileşimi

İyotlu kontrast madiaların kullanımları böbrek fonksiyonlarında geçici bozulmaya sebep olabilirler ve bu biguanidleri (metforminde) alan diabetiklerde laktik asidoza yolaçabilir.

Önlem olarak kontrastlı incelemelerden 48 saat önce biguanidlerin alımı durdurulmalı ve ancak renal fonksiyon sabitleştikten snr başlanmalıdır. İyotlu kontrast media inclemesine 2 hafta veya daha az bir süre önce İnterlökin -2 ile tedavi edilmiş hastalar artan bir gecikmiş reaksiyon riski ile karşı karşıyadırlar. Tüm iyotlu kontrast medialar tiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilir böylece tiroidin iyot bağlama kapasitesi bir kaç haftaya kadar azalabilir.

Serum idrarda yüksek idrar konsantrasyonları biliriubin, proteinler veya inorganik maddelerin (örneğin demir, bakır, kalsiyum ve fosfat) laboratuar testleri etkileşebilir.

Bu nedenle tahliller inceleme gününde yapılmmalıdır. Geçimsizlik: Geçimsizliği bulunmamaıştır ancak Vıspaque diğer ilaçlarla direkt olarak karıştırmamalıdır. Klinik öncesi emniyet

İodiksanol Kullanım Şekli

Kullanım şekli konusunda lütfen doktorunuza danışınız.


Not: Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.

Geçmiş olsun dileklerimizle...