İomeprol Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

24.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda İomeprol içeren ilaçların kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konular işlenmiştir.
    ! Bu yazının hazırlanmasında bilgilerinden faydalanılan ve yazı içerisinde geçen "İomeprol" etken maddeli ilacın formul bileşim özelliği aşağıdaki gibidir.
    Ana Etken Madde : İomeprol
    100 ml solüsyonda, Iomeron 150 : Iomeprol, 30.62 g; Trometamol, 100 mg; Hidroklorikasid d=1.18, 24 mg; İnjeksiyonluk su, k.m. 100 ml Iomeron 200 : Iomeprol, 40.82 g; Trometamol, 100 mg; Hidroklorikasid d=1.18, 24 mg; İnjeksiyonluk su, k.m. 100 ml Iomeron 250 : Iomeprol, 51.03 g; Trometamol, 100 mg; Hidroklorikasid d=1.18, 24 mg; İnjeksiyonluk su, k.m. 100 ml Iomeron 300 : Iomeprol, 61.24 g; Trometamol, 100 mg; Hidroklorikasid d=1.18, 24 mg; İnjeksiyonluk su, k.m. 100 ml Iomeron 350 : Iomeprol, 71.44 g; Trometamol, 100 mg; Hidroklorikasid d=1.18, 24 mg; İnjeksiyonluk su, k.m. 100 ml Iomeron 400 : Iomeprol, 81.65 g; Trometamol, 100 mg; Hidroklorikasid d=1.18, 24 mg; İnjeksiyonluk su, k.m. 100 ml

İomeprol Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

Iomeron® 150: İnfüzyon ürografi, DSF, BT (beyin-vücut), kavernozografi, IV ve IA DSA, ERCP, MCU, pediatrik MCU. Iomeron® 200: Periferik flebografi, DSF, BT (beyin-vücut), kavernozografi, IV ve IA DSA, ERCP, artrografi, histerosalpingografi, kolanjiografi, retrograd üretrografi, retrograd pyelo-üreterografi. Iomeron® 250: IV ürografi (erişkin-çocuk), periferik flebografi, BT (beyin-vücut), IV ve IA DSA. Iomeron® 300: IV ürografi (erişkin-çocuk), periferik flebografi, BT (beyin-vücut), kavernozografi, IV ve IA DSA, konvansiyonel anjiografi, anjiokardiografi (erişkin-çocuk), konvansiyonel selektif koroner arteriografi, girişimsel koroner arteriografi, ERCP, artrografi, histerosalpingografi, fistülografi, diskografi, galaktografi, kolanjiografi, dakriosistografi, sialografi, retrograd üretrografi, retrograd pyelo-üreterografi. Iomeron® 350: IV ürografi (erişkin-çocuk), BT (vücut), IV ve IA DSA, konvansiyonel anjiografi, anjiokardiografi (erişkin-çocuk), konvansiyonel selektif koroner arteriografi, girişimsel koronerografi, artrografi, histerosalpingografi, fistülografi, galaktografi, kolanjiografi, dakriosistografi, sialografi. Iomeron® 400: IV ürografi (erişkin; böbrek yetersizliği veya diabet dahil), BT (vücut), konvansiyonel anjiografi, IA DSA, anjiokardiografi (erişkin-çocuk), konvansiyonel selektif koroner arteriografi, girişimsel koroner arteriografi, fistülografi, galaktografi, dakriosistografi, sialografi. BT = Bilgisayarlı tomografi DSA = Digital subtraction anjiografi ERCP = Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi MCU = Miktürisyon sisto-üretrografisi DSF = Digital subtraction flebografi

İomeprol Kimler Kullanmamalı

Non-iyonik üro-anjiografik kontrast maddelerin kullanımında belirgin ve mutlak bir kontrendikasyon bulunmamasına rağmen, Waldenström's paraproteinemisi, multiple myeloma ve ciddi böbrek veya karaciğer yetersizliği vakalarında kullanılmamalıdır. Kadın genital organlarının incelenmesi, gebelik veya gebelik şüphesi ve akut enflamasyon vakalarında kullanılmamalıdır.

İomeprol Yan Etkileri

İyodlu bileşiklerin kullanımı, genellikle hafif veya orta yan etkilere sebep olduğu gibi, daha şiddetli, ölümcül olabilen anafilaktoid reaksiyonlara da sebep olabilir.

Hafif ve orta semptomlar; sıcaklık ve ağrı hissi (injeksiyon yeri, göğüs, sırt), ürperme, ateş, asteni, baş dönmesi, bayılma, bulantı, kusma, terleme, renk solması, dispne, orta derecede hipotansiyon, yaygın eritem ve ödemi içerir.

Bundan başka ajitasyon, baş ağrısı, larinks ödemi ve nazal konjesyon bildirilmiştir.

Çeşitli döküntüler veya yaygın kabartı şeklinde ve bazen kaşıntı gibi cilt reaksiyonları olabilir.

Periferik vazodilatasyon ile aşikar hipotansiyon, hipertansiyon, taşikardi veya bradikardi, siyanoz, dispne ve dolaşım kollapsı dahil kardiovasküler sistemi ilgilendiren daha ciddi etkiler olabilir.

Kontrast ajanların ven veya arter içine injeksiyonu, merkezi sinir sistemi ile ilişkili semptomlara sebep olabilir; tremor, kas spazmı, mental konfüzyon, şuur kaybı, görme alanı bozuklukları, kas felci, afazi, konvülzif nöbetler ve koma. Bununla beraber semptomlar, genellikle hafif, kısa süreli ve sınırlıdır. Daha ciddi nörolojik sekeller, evvelce mevcut bir patolojinin komplikasyonu sonucu olabilir.

Özellikle evvelce renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, proteinüri, serum kreatinin seviyesinde artma ve oligüri ile birlikte geçici böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

İnjeksiyon yerinde ağrı, kanama ve ödem ortaya çıkabilir.

Damar dışına taşma halinde doku reaksiyonu olabilir, fakat bu nadirdir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İomeprol ile İlgili Bazı Uyarılar

Hasta ile ilişkili; Hidrasyon Su ve elektrolit dengesindeki ciddi bozukluklar düzeltilmelidir.

Özellikle multiple myeloma, diabetes mellitus, poliüri, oligüri ve hiperürisemili vakalarda; bebeklerde, küçük çocuk ve yaşlı hastalarda muayeneden önce yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Diyet tavsiyeleri Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe muayene günü normal diyete devam edilebilir.

Yeterli su alınması sağlanmalıdır. Bununla beraber işlemin 2 saat öncesinden itibaren hastalar yemekten menedilmelidir.

Önceden ilaç tedavisi Feokromositomalı hastalarda kan basıncı krizleri riski sebebiyle alfa reseptör blokerleri ile önceden tedavi tavsiye edilir.

Aşırı hassasiyet hikayesi Allerjiye yatkın hastalarda, iyodlu kontrast maddelere aşırı hassasiyeti bilinenlerde ve astım hikayesi olanlarda bir antihistaminik ve/veya kortikoid ile önceden tedavi, muhtemel anaflaktoid reaksiyonları önlemek için düşünülebilir.

Anksiyete Aşırı heyecan, sıkıntı ve ağrı, kontrastla ilişkili reaksiyonların şiddetlenmesine veya yan etkilerine sebep olabilir.

Bu hastalara sedatif verilebilir.

Birlikte kullanılan ilaçlar Konvülziyon eşiğini düşürdükleri için nöroleptik ve antidepressan ilaçlar, muayenenin 48 saat öncesinden kesilmelidir.

Tedaviye işlemden 24 saat sonrasına kadar yeniden başlanmamalıdır. Antikonvülzif tedavi kesilmemeli ve optimal dozda uygulanmalıdır. İşlem ile ilişkili; Koagülasyon, kateterin yıkanması Non-iyonik kontrast maddelerin bir özelliği, normal fizyolojik fonksiyonlara az müdahaleci olmalarıdır. Bunun sonucu olarak non-iyonik kontrast maddeler, iyonik maddelere oranla daha az in vitro antikoagülan etkiye sahiptir.

Bir damar kateterizasyon işlemini yapan tıbbi personel bundan haberdar olmalı ve anjiografik tekniğe çok dikkat etmelidir.

Non-iyonik maddelerin şırıngada kan ile temasta kalmasına müsaade edilmemeli ve damar içi kateterler, işlemden sonra nadiren ciddi tromboembolik komplikasyonlara yol açan pıhtılaşma riskini en aza indirmek için sık olarak yıkanmalıdır. Hastanın gözlenmesi Kontrast maddenin intravasküler uygulanması mümkünse hasta yatar durumda iken yapılmalıdır. Tatbikten sonra en az 30 dakika hasta gözlem altında tutulmalıdır. Önceden test Kontrast maddeye karşı ciddi veya öldürücü hassasiyet reaksiyonlarının hastanın hikayesi veya hassasiyet testi ile önceden öğrenilebilir olmamasından dolayı hassasiyet testi tavsiye edilmez. Kontrast madde ile ilişkili; Saklama Işıktan koruyunuz. İomeprol'un X ışınına hassasiyeti az olmakla beraber, ilacın iyonize edici ışınların ulaşamayacağı yerde saklanması tavsiye edilir.

Tek kullanım Kontrast madde solüsyonu içeren şişeler birçok dozların çekilmesi için tasarlanmamıştır. Lastik kapak asla bir defadan fazla delinmemelidir.

Tapayı delmek için özel kanülünün kullanılması ve kontrast maddenin çekilmesi uygundur. Kontrast madde, kullanımın hemen öncesine kadar şırıngaya çekilmemelidir.

Bir muayenede kullanılmayan solüsyon atılmalıdır. Özel Uyarılar-Bütün uygulama tiplerinde geçerli Muhtemel ciddi yan etkiler göz önünde tutularak, organik iyodlu kontrast maddelerin kullanımı, kontrastografik muayeneye kesin ihtiyaç olan vakalarla sınırlandırılmalıdır. İhtiyaç, hastanın klinik durumuna, özellikle kardiovasküler, üriner veya hepatobilier sistemlerle ilişkili patolojilere dayanarak değerlendirilmelidir.

Anjiokardiografik işlemler için tasarlanan kontrast madde, acil durumlarda yoğun bakım teşkilatı ve ekibi olan hastane veya klinikte kullanılmalıdır. İyodlu kontrast madde kullanımını gerektiren daha yaygın diğer teşhis işlemlerinin uygulandığı kuruluşlarda, canlandırma ekibi ve tedavi tedbirleri derhal kullanıma hazır olmalıdır. YENİDOĞMUŞLARDA, BEBEKLERDE ve ÇOCUKLARDA KULLANIMI 1 yaşından küçükler, bilhassa yenidoğanlar elektrolit dengesizliği ve hemodinamik bozukluklara özellikle hassastır. Kullanılan doz, işlemin detayları ve hastanın durumu yönünden dikkatli olunmalıdır. GEBELİKTE KULLANIMI Hayvan çalışmaları, iomeprol tatbikinden sonra hiçbir teratojenisite ve embryotoksisite göstermemiştir.

Diğer non-iyonik kontrast maddeler ile olduğu gibi, insanlarda da kullanım emniyetini desteklemek için gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışma yoktur. Gebelik esnasında radyasyona maruz kalmaktan mümkün olduğu yerde kaçınılması gerektiğinden kontrastlı olsun veya olmasın X-ışını ile herhangi bir muayenenin yararı, tek başına bu sebeple, muhtemel riske karşı dikkatle değerlendirilmelidir.

EMZİREN KADINLARDA KULLANIMI Kontrast madde insan sütüyle çok az atılır. Şimdiye kadar edinilen deneyimlerden, anne sütü ile beslenen çocuğa zarar vermesi muhtemel değildir.

YAŞLILARDA KULLANIMI Yaşlılar, kontrast maddenin yüksek dozuna bağlı reaksiyonlar için özel risktedir.

Miyokard iskemisi, major aritmi ve ekstrasistollerin bu hastalarda ortaya çıkması daha çok muhtemeldir.

Sık olarak rastlanan nörolojik bozukluk ve ciddi vasküler patoloji kombinasyonu ciddi bir komplikasyon oluşturur. Bu kişilerde akut renal yetersizlik ihtimali daha yüksektir.

ÖZEL PATOLOJİK DURUMLARDAKİ HASTALARDA KULLANIMI İyodlu kontrast maddelere karşı aşırı duyarlılık İyodlu kontrast maddelere önceki bir reaksiyon hikayesi veya aşırı duyarlılık, non-iyonik kontrast maddelerle ciddi reaksiyonların ortaya çıkma riskini artırır. Allerjiye yatkınlık Saman nezlesi, ürtiker ve gıda allerjisi gibi hikayesi olan hastalarda iyodlu kontrast maddelere karşı advers reaksiyonların daha yaygın olduğunda genel fikir birliği vardır. Astmatik hastalar Astmatik hastalarda kontrast madde uygulamasından sonra bronkospazm husule getiren reaksiyon riski daha fazladır. Hipertiroidizm ve nodüler guatr Kontrast maddede az miktarda bulunabilen inorganik iyod, tiroid fonksiyonuna biraz etki yapabilir; bu etkiler, hipertiroidili veya guatrlı hastalarda daha belirgin ortaya çıkar. İyonik kontrast maddelerin tatbikinden sonra tiroid krizleri bildirilmiştir.

VASITA VEYA MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER Elde mevcut bilgi yoktur fakat, iyodlu kontrast maddelerin kullanımından sonra nadiren gecikmiş reaksiyonlar olabileceğinden, kontrast madde muayenesini takip eden ilk 24 saatte vasıta veya makine kullanmak uygun değildir.

Özel patolojik durumlardaki hastalarda kullanımı: Böbrek yetersizliği Evvelce mevcut böbrek bozukluğu, kontrast madde tatbikinden sonra akut böbrek fonksiyon bozukluğuna meyil yapabilir.

Önleyici tedbirler arasında, yüksek riski olan hastaların belirlenmesi, tercihen önceden ve işlem esnasında ve kontrast madde böbrekler tarafından temizleninceye kadar i. v. infüzyonu sürdürmek suretiyle kontrast madde tatbikinden önce yeterli hidrasyonun sağlanması, mümkün olduğunda kontrast madde temizleninceye kadar nefrotoksik ilaçların tatbiki veya büyük cerrahi veya renal anjioplasti gibi işlemlerden kaçınmak, böbrek fonksiyonu muayene öncesi seviyeye erişinceye kadar yeni bir kontrast ajanla muayenenin ertelenmesi sayılabilir.

Diyalizde olan hastalar iomeprol gibi diyalizle temizlenebilen kontrast madde alabilir.

Diabetes mellitus Diabetik hastalarda böbrek tahribatının mevcudiyeti, kontrast madde tatbikinden sonra böbrek bozukluğu için hazırlayıcı faktörlerden biridir.

Bu, biguanid alan hastalarda laktik asidozu presipite edebilir.

Tedbir olarak kontrast madde muayenesinden 48 saat önce biguanid kesilmeli ve böbrek fonksiyonu kontrolda düzelmiş bulunduğunda tekrar başlanmalıdır. Multiple myeloma, paraproteinemia Müstahzar genellikle kullanılmaz. Myelomatozis veya paraproteinemia mevcudiyetinin kontrast madde tatbikinden sonra böbrek yetmezliğine hazırlayıcı bir faktör olduğunu hesaba katmak zorunludur. Yeterli hidrasyon tavsiye edilir.

Feokromositoma Bu hastalarda radyolojik işlem esnasında damar içine kontrast madde verilmesinden sonra ciddi (nadiren kontrol edilemeyen) hipertansif krizler ortaya çıkabilir.

Ciddi böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu Müstahzar genellikle kullanılmaz. Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunun birlikte olmasının kontrast madde atılımını geciktirebileceğini, bu sebeple istenmeyen reaksiyonlara zemin hazırlayacağını hesaba katmak zorunludur. Ciddi kardiovasküler hastalıklar Ciddi kalp hastalığı ve özellikle kalp yetersizliği ve koroner arter hastalığı olan bireylerde ciddi reaksiyon riskinde artma mevcuttur. Damar içine kontrast madde injeksiyonu aşikar veya gizli kalp yetersizliği olanlarda akciğer ödemini hızlandırabilir, şartlara göre pulmoner hipertansiyon ve kalp kapakçığı hastalığı olanlarda aşikar hemodinamik değişikliklere yol açabilir.

İskemik EKG değişiklikleri ve major aritmiler en yaygın yaşlı hastalarda ve daha önceden mevcut kalp hastalığı olanlarda görülür; bunların sıklığı ve şiddeti kalp bozukluğunun şiddeti ile ilişkili görünmektedir.

Şiddetli ve kronik hipertansiyon kontrast madde tatbikinden sonra böbrek tahribatı riskini ve kateterizasyon işlemi ile ilgili riskleri artırabilir.

Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları Akut serebral infarktüs, akut intrakranial kanaması olan hastalar ile kan-beyin engeli tahribatı, beyin ödemi ve akut demiyelinasyon gibi durumlarda damar içine kontrast madde tatbikinde çok özel itina gösterilmelidir.

Kafa içi tümör veya metastaz bulunması ve bir epilepsi hikayesi, konvülzif nöbetlerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Dejeneratif, iltihabi veya neoplastik serebrovasküler patolojilere bağlı nörolojik belirtiler, kontrast madde uygulaması ile artabilir.

Damar içine kontrast madde injeksiyonu, vazospazma ve neticesinde serebral iskemik hadiselere sebep olabilir.

Semptomatik serebrovasküler hastalığı, yeni inme veya sık geçici iskemik atağı olan hastalarda, geçici nörolojik komplikasyon riski artar. Alkolizm Akut ve kronik alkolizmin kan-beyin engelinin geçirgenliğini artırdığı hem deneysel hem de klinik olarak ispatlanmıştır. Bu, iyodlu ajanların beyin dokusuna geçişini ve santral sinir sistemi bozukluklarına yol açmasını kolaylaştırır. Alkoliklerde konvülziyon eşiğinin azalması ihtimali sebebi ile dikkatli olunmalıdır. İlaç alışkanlığı Konvülziyon eşiğinde azalma ihtimali sebebiyle ilaç alışkanlığı olanlarda dikkatli olunmalıdır.

İomeprol Diğer İlaçlarla Etkileşimi

Muhtemel geçimsizliklerden kaçınmak için kontrast madde hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır. Tiroid fonksiyon testleri İyodlu kontrast madde tatbikinden sonra tiroid dokusunun, tiroid hastalıklarının teşhisi için kullanılan radyoizotopları alma kapasitesi, iki haftaya kadar hatta bireysel vakalarda daha uzun süre azalır. Laboratuvar testler Kontrast maddenin serum ve idrardaki yüksek konsantrasyonu, bilirubin, protein veya inorganik maddelerin (örneğin; demir, bakır, kalsiyum, fosfat) laboratuvar test sonuçlarına tesir edebilir.

Oral kolesistografikler Literatür araştırmaları böbrek yoluyla atılan kontrast maddeler ile ağızdan kullanılan kolesistografik kontrast maddeler arasındaki bir etkileşim delilini ortaya çıkarmamıştır.

İomeprol Kullanım Şekli

Kullanım şekli konusunda lütfen doktorunuza danışınız.


Not: Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.

Geçmiş olsun dileklerimizle...