İsradipin Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

24.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda İsradipin içeren ilaçların kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konular işlenmiştir.
    ! Bu yazının hazırlanmasında bilgilerinden faydalanılan ve yazı içerisinde geçen "İsradipin" etken maddeli ilacın formul bileşim özelliği aşağıdaki gibidir.
    Ana Etken Madde : İsradipin
    1 kapsül 5 mg isradipin Yardımcı maddeler: Titan dioksit, demir oksit (sarı, kırmızı)

İsradipin Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

Hipertansiyon

İsradipin Kimler Kullanmamalı

İsradipin veya formülasyondaki diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

İsradipin Yan Etkileri

Genellikle yan etkiler hafiftir.

DynaCirc SRO, günde tek doz 5 mg'a kadar kullanıldığında tüm yan etki insidansı plasebodan anlamlı olarak farklı bulunmamıştır. DynaCirc SRO ile nadiren baş ağrısı, sersemlik hissi, al basması, ve periferal ödem gibi advers etkiler bidirilmiştir.

Bu belirtiler tedaviye devam edildiği takdirde azalır veya kaybolur. Hipotansiyon olgusu bildirilmemiştir.

Spesifik olmayan yan etkiler ender olup, bunlar; yorgunluk, abdominal şikayetler ve deri döküntüleridir.

Birkaç izole olguda serum transaminaz düzeylerinin yükseldiği gözlenmiştir.

Bu değişiklikler, tedavi boyunca veya ilaç kesildikten sonra kendiliğinden düzelir.

Diğer vazodilatatör ilaçlarda olduğu gibi, özellikle önceden mevcut bir koroner arter hastalığı olan hastalarda nadiren angina pectoris oluşabilir.

Önceden mevcut angina pectoriS'i olan hastalarda hızlı doz artışı sırasında ya da tedavi başlangıcında anginal atakların sıklık, süre ve şiddeti artabilir.

İsradipin ile İlgili Bazı Uyarılar

Yaşlılarda, böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda ya da kronik kalp yetmezliğinde DynaCirc SRO dozunun bireysel olarak ayarlanması önerilir.

DynaCirc SRO tedavisi esnasında eğer, hastalarda tanısı konmuş veya kuvvetle şüphe edilen "hasta sinus" sendromu söz konusu ise ve pacemaker uygulanmamışsa dikkatli olunmalıdır. Düşük sistolik kan basınçlı hastaların tedavisinde de dikkatli olunması önerilir.

İleri derecede aort stenozu olan hastalara dihidropiridin türevlerinin verilmesi durumunda çok dikkatli olunması tavsiye edilir.

İlaca karşı aşırı duyarlılık söz konusu olduğunda tedavi kesilmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Gebe kadınlarda kullanımına, anneye yararının fetusa olabilecek herhangi bir potansiyel riskten daha ağır bastığı koşullar dışında, olanak sağlayan yeterli veriler mevcut değildir.

Bununla birlikte isradipinin üçüncü trimesterde oral kullanımı fetal kalp hızında veya uteroplasental kan akımında bir değişiklik oluşturmamıştır. DynaCirc SRO'nun anne sütüne klinik açıdan önemli sayılabilecek miktarlarda geçmediği ortaya konmuştur. Ancak mevcut bilgilerin ışığı altında DynaCirc SRO ile tedavi edilen annelere bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.

Çocuklarda kullanımı Çocuklarda DynaCirc SRO'nun etkinliği ve güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır.

İsradipin Diğer İlaçlarla Etkileşimi

DynaCirc SRO kapsüllerin yemek esnasında alınmasıyla maksimum plazma konsantrasyonlarında hafif, biyoyararlanımda ise yaklaşık % 20 oranında bir artış olur. Digoksin, propanolol, varfarin veya hidroklorotiyazidlerle birlikte alındığında DynaCirc SRO'nun farmakokinetiği değişmez. DynaCirc SRO da digoksin, varfarin ve hidroklorotiyazid'in kinetiğini değiştirmez, fakat propanolol'un biyoyararlanımında % 27 gibi küçük oranda bir artış olur. İsradipin proteinlere non-spesifik bağlanır. Bununla beraber antikonvülsanlar ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunması önerilir.

Bir "sitokrom P450" enzim sistemi inhibitörü olan simetidin ile birlikte kullanıldığında DynaCirc SRO'nun biyoyararlanımı yaklaşık % 50 oranında bir artış gösterir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Buna karşılık "sitokrom P450" enzim sistemi üzerine güçlü stimülasyon etkisi olduğu bilinen rifampisin ile birlikte verilmesiyle DynaCirc SRO plazma konsantrasyonlarında büyük oranda azalma görülür. Bu yüzden DynaCirc SRO'nun rifampisin ya da diğer enzim stimülasyonuna neden olan ilaçlarla (ör. Fenobarbital) birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

İsradipin Kullanım Şekli

Kullanım şekli konusunda lütfen doktorunuza danışınız.


Not: Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.

Geçmiş olsun dileklerimizle...