Veri, Enformasyon ve Bilgi Kavramları

23.08.2017
• Teknoloji • Nedir • Bilgisayar
Veri,Enformasyon ve Bilgi Kavramları

Veri,Enformasyon ve Bilgi Kavramları

'Veri', 'enformasyon' ve 'bilgi' kavramları ve bunlar arasındaki hiyerarşi, bilişim teknolojileri (BT) ortamını ve BT yönetimini anlama da kritik öneme haizdir. BT ortamının bu temel kavramlarına bir göz atalım:

Veri Nedir?

Veri, nitel veya nicel formlarda bulunabilen ve kendi başlarına anlamsız olan ham gerçekliklerdir. Örnek vermek gerekirse, bir BT uygulamasındaki müşterilerle ilgili veriler, işletme tarafında işlenerek anlamılı hale getirilmedikçe bilgiye dönüşemez.

Enformasyon Nedir?

Enformasyon , düzenlenmiş veri biçimindedir ve "anlam ve amaçla donatılmış veriler" olarak tanımlanır. Enformasyon kavramı, iletişimle ilgilidir.

Bilgi Nedir?

Bilgi, "anlama gücü ve deneyimi olan insanlar tarafından verilere katma değer katılarak yorumlanması" dır ve insan faktörü, bilginin en önemli fonksiyonudur. Genel olarak, iş süreçleri BT ortamında yürütülmekte ve dolayısıyla giderek artan bir veri üretimi bulunmaktadır. Başarılı organizasyonlar, bu veri yığınlarını, bilgiye dönüştürür ve sonunda katma değer sağlanır. Veri, enformasyon ve bilgi kavramları, bilişim teknolojileri (BT) ve bilişim sistemleri (BS) kavramlarıyla bağlantılıdır. Bu iki kavram, örgütlerin, tüm hiyerarşik seviyelerde bilgileri yönetmesine yardımcı olur.

Bilişim Teknolojileri (BT) ve Bilişim Sistemleri

Farklı anlamlara sahip bilişim teknolojileri ve bilişim sistemleri kavramlarıyla , genellikle birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, aralarında farklılık vardır. BT; donanımı, yazılım, iletişim teknolojileri, veri ve çekirdek uygulamaları kapsar. BS ise; sorgulama, veri saklama, iletme, çözme ve karara bağlama içeren bir bilgi sistemleri hizmet zinciridir. Zaman içinde, BS kavramı, tek bir elektronik veri işleme hizmeti olmaktan çıkıp, işe değer katmak için bilgiyi yönetmekten daha geniş bir anlayışa doğru gelişmiştir. Başka bir tanıma göre BS; donanım, veritabanı, uygulama (lar) , prosedürler, insan kaynağı ve bir sistem öğelerinden oluşur ve sürekli ve düzenli olarak veri ve / veya bilgi toplamak, işlemek, aktarmak ve elde etmek için hizmet etmektedir.

Bilişim Sistemlerinin ve Bilgi

Bir organizasyonda bilginin sayısallaştırılmasına yönelik yolculuk dört adımla tanımlanır: Belge yönetimi, otomasyon yönetimi, kurumsal bilgi kaynaklarını yönetme ve son olarak bilginin stratejik kullanımını yönetme. Günümüz iş ortamlarında, organizasyonlar son derece karmaşık iş uygulamaları ve bilgi iletişim ve teknoloji (BİT) altyapısı sayesinde iş akışının her noktasında muazzam miktarda veri / bilgi üretmektedir. Nihai karar alıcılar, kuruluşlardaki stratejik karar verme uygulamalarını güçlendirmek için tüm kaynaklar ve iş süreçleri hakkında zamanında, sürekli ve güvenilir bilgi gerektirir. BİT'in giderek yaygınlaşan kullanımı, organizasyonlarda kapasiteyi, verimliliği, üretkenliği, kaliteyi, standardizasyon rekabet gücünü ve işlevselliğini artırmanın yanı sıra hem özel hem de kamu sektöründeki maliyetleri ve zamanı azaltmaya yardımcı olur.Kaynak:
http://www.systems-thinking.org http://www.dtic.mil ISACA